"Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedinka..."
 

Oznamy

Oznámenie
Dňa 07.12.2018 o 14,00 hod. v...

Vôňa Vianoc 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018
Výsledky komunálnych volieb, konaných 10.11.2018...

Predstavenie kandidátov na Starostu 2018
Pozývame Vás na predstavenie kandidátov...

Oznámenie
MUDr. Ivan Juršík praktický lekár...

 

Choď na zvitok 1, 2, 3 ... 47, 48, 49


Najnovšie príspevky vo fóre
sona1611:
post img Oznámenie
Čas: 03.12. 18 - 13:50
Lukáš Kiš:
post img Vôňa Vianoc 2018
Čas: 29.11. 18 - 11:17
sona1611:
post img Výsledky komunálnych volieb 2018
Čas: 11.11. 18 - 07:43
Aktuálna anketa
Momentálne žiadna anketa.

Obecné Zastupiteľstvo v Drienčanoch

Všeobecne záväzné nariadenia obce
VZN 1/2017 Všeobecne záväzné nariadenia Obce Drienčany č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
VZN 1/2015 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Drienčany a Papča
VZN 2/2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2/2013 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Drienčany a Papča
Dodatok k VZN 1/2013

Dodatok ku všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/ 2013 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území   obce Drienčany a miestnej časti Papča

VZN 1/2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/ 2013 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území   obce Drienčany a miestnej časti Papča

VZN.1/2012 NÁVRH VŠEOBECNEZÁVÄZNÉHO NARIADENIA na rok 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok č.1/2010 Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2010 - zmenu VZN na rok 2011 v miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
VZN č.1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN /2007 Štatút obce Drienčany
VZN /2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Drienčany
VZN č.3/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
VZN č.1/2009

o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |

Dodatok k VZN č.1/2009 dodatok k VZN č.1/2007 |

Všeobecne záväzné nariadenie obce Drienčany

Obecné zastupiteľstvo v  Drienčanoch na základe ustanovenia § 6, odst.1 a § 4 odst.3 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Drienčany


§ 1
Predmet a účel úpravy


1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) upravuje pravidlá času predaja v obchodoch a prevádzkového času (ďalej len na prevádzkový čas) na poskytovanie služieb v stálych prevádzkach na území obce Drienčany a miestnej časti Papča pri vykonávaní podnikateľskej činnosti fyzickými i právnickými osobami, podnikajúcimi podľa zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len živnostenský zákon). Nariadenie sa vydáva za účelom ochrany spotrebiteľa a vytvárania podmienok na zásobovanie obyvateľstva.


§ 2
Vymedzenie základných pojmov


1. Za predaj v obchode sa považuje predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a pohostinská činnosť


2. Za služby sa považuje akákoľvek činnosť, ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi v stálej prevádzke, s výnimkou činností podľa osobitných predpisov (zákon. o advokácií, zákon o notároch a notárskej činnosti, zákon o exekútoroch a exekučnej činnosti a pod.)

3. Predávajúcim je podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje služby

4. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky, alebo využíva služby pre priamu osobnú spotrebu

§ 3
Pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb


1. Podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť v oblasti obchodu a služieb sú povinné pri stanovení prevádzkového času dbať aby:

a) prevádzky obchodu, v ktorých sú predávané základné druhy potravín boli otvorené minimálne 8 hodín denne 5x v týždni a v sobotu min. 4 hodiny, a v letnom období počas letnej turistickej sezóny  aj v nedeľu minimálne 4 hodiny

b) prevádzky, ktoré poskytujú služby reštauračného, alebo pohostinského charakteru najmä

    discokluby mali prevádzkový čas určený s prihliadnutím na dodržiavanie nočného kľudu

c) v prípade konania mimoriadnej akcie pri ktorej sa predĺži prevádzkový čas má organizátor      

    voči obci oznamovaciu povinnosť.


2. Podnikateľské subjekty, vykonávajúce podnikateľskú činnosť v oblasti obchodu a služieb sú ďalej povinné:

a) na vhodnom a trvale viditeľnom mieste umiestniť prevádzkový čas, určený pre spotrebiteľa

b) jedno vyhotovenie prevádzkového času predložiť na vedomie Obecnému úradu v Drienčanoch najneskôr do 3 dní po otvorení prevádzky, alebo po vykonaní zmeny, s označením druhu prevádzky, adresy prevádzky a sortimentu, resp. druhu poskytovanej služby

c) prevádzky, v ktorých je ponúkaná hudobná produkcia upraviť podľa vyhlášky MZ SR č.14/1977 o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibráciami tak, aby nebol rušený nočný kľud

d) zabezpečiť rovnomerné zásobovania spotrebiteľov počas celej prevádzkovej doby

e) odchýlky a zmeny oproti určenému prevádzkovému času predložiť na prejednanie orgánov Obce Drienčany

§ 4
Všeobecné ustanovenia


1. Toto nariadenie je záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby, vykonávajúce podnikateľskú činnosť v oblasti obchodu a poskytovania služieb na území obce Drienčany a miestnej časti Papča.


2. Na kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení:

  • starosta  obce
  • poslanci obecného zastupiteľstva
  • poverení zamestnanci obce

3. Za porušenie nariadenia môže starosta obce udeliť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu podľa § 13 odst.8 zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení z znení neskorších zmien.

§ 5
Prechodné a záverečné ustanovenia


1. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch  dňa 16.02.2007


2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 16.02.2007.      
3. Všetky právnické a fyzické osoby, vykonávajúce podnikateľskú činnosť v oblasti obchodu a poskytovania služieb na území obce Drienčany a miestnej časti  upravia prevádzkový čas podľa tohto nariadenia najneskôr do 30 dní od nadobudnutia jeho účinnosť.

4. Zmeny a doplnky tohoto nariadenia schvaľuje Obecné  zastupiteľstvo v Drienčanoch.

                                                                                              Viera Gregorčoková

                                                                                                     starostka